PÁLYÁZAT
Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj

Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj

Kategória: szociális Határidő: 2019-09-12
2019-08-21

Pályázati Kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottsága (továbbiakban PEB) a 2019/2020-as tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésére.

Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km.

A pályázatokat elektronikusan 2019. augusztus 29. 12:00 óra és 2019. szeptember 11. 12:00 óra között lehetséges benyújtani a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül az Ügyintézés / Kérvények fülön.

A pályázat elbírálása során a fentieken túl, az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni: a hallgató szociális körülményei (a rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás űrlap és kitöltési útmutató alapján), a szakmai gyakorlat időtartama, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a képzési hely közötti távolság.

A pályázónak a szociális körülményei igazolásán túl a a szakmai gyakorlati ösztöndíj kérelem nyomtatványán igazoltatnia szükséges a megadott gyakorlati adatokat a szervező Kar által.

A pályázónak nem kell külön igazolnia a szociális helyzetére vonatkozó adatokat, amennyiben adott félévben egyéb szociális juttatás iránti kérelmet nyújtott be, és ahhoz már csatolta a szükséges dokumentumokat.
[TJSZ. 21/A. § (1)-(4) bek. alapján]

Amennyiben a hallgató a 2019/2020-as tanév őszi szemeszterében rendszeres szociális ösztöndíjra pályázott vagy pályázik, úgy az abban a pályázatban megadott szociális helyzet kerül figyelembevételre.

Amennyiben a hallgató nem adott be rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, úgy a következő dokumentumok csatolása kötelező:
      a) Szakmai gyakorlat pályázati űrlap formanyomtatvány, a Neptun rendszerben kitöltve, kinyomtatva, a pályázó aláírásával            hitelesítve
      b) A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási                            Szabályzatának 2/2. sz. melléklete (Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás papír alapú űrlapja), valamint az                ahhoz tartozó kitöltési útmutatóban meghatározott csatolandó dokumentumok. A formanyomtatványok a következő                  oldalon érhetőek el: http://pte.hu/hallgatoi_szabalyzatok_nyomtatvanyok

Dokumentumok beérkezési határideje:
2019. szeptember 12. (csütörtök) 15:00 óra

Postai feladás esetén vegye figyelembe a postázás idejét!
A késve érkezett pályázatokat nem tudjuk befogadni!
Postára adási határidő: 2019. szeptember 9. (elsőbbségivel)

Postai cím:
PTE EHÖK
7622, Pécs Vasvári Pál utca 4.
(Postai feladás esetén a borítékra írja rá a kérvényazonosító számát!)

A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon a Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaihoz vagy írjon a palyazatok.ehok@pte.hu címre!

Pécs, 2019. augusztus 21.


sk. Koczka Viktor
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottság